Executive Committee

President

Air Marshal Bhushan Gokhale (Retired) Pune

Vice-President

Mr. M. L. Apte

Advisors

  • Dr. Ashok Kolaskar
  • Mr. Hemraj Karariya
  • Mr. S. K. Bapat
  • Mr. Nanasaheb Abhyankar